Medicinska Nega

Negovatelji pružaju osnovnumedicinsku negu, davanje lekova ipratnju stanja zdravlja. Njihovapažnja i briga često igrajuključnu ulogu u sprečavanjukomplikacija.